under construction

В ПРОЦЕС НА ОБНОВЯВАНЕ!

 

Европейски Съюз - Европейски фонд за регионално развитиеОперативна програма Иновации и конкурентоспособност

ЕКОСТРОЙ КОМПЛЕКТ ЕООД изпълнява Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19» по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-4149-C01, Процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК)

Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Реализацията на проекта ще окаже на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква ЕКОСТРОЙ КОМПЛЕКТ ЕООД да продължи дейността си и след приключване на проекта.


Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 42 500,00 лв. европейско и 7 500,00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 03.11.2021 г.
Край: 03.02.2022 г.